Ubytovna Kavák

UBYTOVACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD  

Ubytovací řád pro přechodné ubytování na ubytovně Kavák, (Za Škodovkou 362, 500 04 Hradec Králové) ve smyslu ustanovení § 754 a násl. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

 

 1. Ustanovení tohoto ubytovacího řádu je povinen dodržovat každý host, ubytovaný na ubytovně Kavák, Za Škodovkou 362, 500 04 Hradec Králové. Provozovatel: Snemado s.r.o. (IČ: 08437670)
 2. K ubytování musí být každý host řádně přihlášen. Za tímto účelem je povinen poskytnout své osobní údaje do knihy ubytovaných (předložit svůj občanský průkaz nebo platný cestovní pas). Aktuální ceník za ubytování na vyžádání u recepční, příp. na stránkách www.kavak.cz.
 3. V den skončení smluveného ubytování je host povinen odhlásit pobyt, předat na recepci klíče od pokoje (příp. zapůjčené předměty a zařízení) a uvolnit pokoj nejpozději do 10.00 hodin.
 4. Ubytovaný host má právo po sjednanou dobu ubytování užívat prostory, které mu byly
  k ubytování přiděleny včetně jejich vybavení, jakož i společné prostory. Záměna a stěhování ubytovaných na jiné pokoje v průběhu doby ubytování bez souhlasu ubytovatele, je přísně zakázáno. V celém objektu je povinen dodržovat čistotu a pořádek.
 5. Silně podnapilým nebo agresivním osobám nebude vstup do ubytovny povolen a to bez náhrady vrácení peněz!!!
 6. V celém objektu platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ a manipulace s otevřeným ohněm.
  V případě, že ubytovaný host toto ustanovení nedodrží, je povinen uhradit v hotovosti smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každé jednotlivé porušení tohoto zákazu.
 7. PŘÍSNÝ ZÁKAZ s manipulací kouřových čidel instalovaných na jednotlivých pokojích a chodbách. V případě, že ubytovaný host toto ustanovení nedodrží, je povinen uhradit v hotovosti smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každé jednotlivé porušení tohoto zákazu.
 8. Ubytovaný host je povinen:
  • Užívat prostory přidělené mu k ubytování řádně, nesmí zde přemísťovat nábytek
   a provádět jakékoli změny.
  • Nepřenášet vybavení pokoje do jiných částí ubytovacího zařízení.
  • Nelepit na zeď plakáty a nezatloukat hřebíky do zdi, příp. skříní apod.
  • Nezařizovat prostory vlastními věcmi bez souhlasu ubytovatele.
  • Nepoužívat v prostorách ubytovny jakékoli vlastní elektrické spotřebiče (zejména vařiče, přímotopy apod.), kromě holících strojků, vysoušečů vlasů a nabíječek pro mobilní telefony nebo notebooky. Pro účely vaření jídla a vody jsou určeny prostory ubytovnou.
   V případě porušení je ubytovatel oprávněn účtovat ubytovanému smluvní pokutu za odběr energií ve výši 100,-Kč.
  • Nepoškozovat vybavení ubytovny, ať již úmyslně nebo z nedbalosti. Za škody způsobené na zařízení a majetku odpovídá ubytovaný host dle platných předpisů, ubytovatel má právo vyžadovat náhradu škody způsobenou úmyslně nebo neznalostí. O každé takové jednotlivé škodě bude sepsán protokol o škodě.
  • Dodržovat předpisy protipožární, bezpečnostní, hygienické a ekologické, pokyny pro užívání elektrických spotřebičů, vodovodního a elektrického zařízení.
  • Při každém odchodu z pokoje, příp. společných či sociálních zařízení zhasnout světla, překontrolovat uzavření vodovodních uzávěrů, zavřít okna a zamknout dveře.
 9. Ubytovaný je povinen chovat se v ubytovacích prostorách i v domě, zejména v době od 21.00 hod. do 6.00 hod. tak, aby nerušil klid ostatních ubytovaných, popř. nájemníků v domě.
  V případě, že i přes výstrahu závažným způsobem porušuje dobré mravy nebo jinak hrubě porušuje ubytovací řád, může ubytovatel i před uplynutím dohodnuté doby ubytování zrušit nebo odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena.
 10. Ztráta klíče od pokoje je ubytovanému účtována částkou ve výši 200,- Kč. Ubytovaný host je povinen tuto částku uhradit v hotovosti při předání pokoje recepční, příp. provozovateli.
 11. Za ztrátu ložního prádla nebo nevrácení ložního prádla při odhlášení z ubytovny je ubytovanému účtována částka ve výši 500,- Kč. Ubytovaný host je povinen tuto částku uhradit v hotovosti při předání pokoje recepční, příp. provozovateli.
 12. Ubytovatel neprovádí úschovu cenných předmětů a za případné ztráty či škody na majetku ubytovaných nezodpovídá.
 13. Požádá – li host o prodloužení ubytování, může mu ubytovna nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 14. Každý host má možno na vyprání prádla za 40 Kč/pračka a 10kč/prací tableta.
 15. Každý host má možno zapůjčení lednice na pokoj za poplatek 400kč/měsíc.
 16. Každý host má možno mít na pokoji vlastní TV za poplatek 150kč/měsíc (za spotřebu el. energie).
 17. V případě vlastní TV nutný DVB-T přijímač (tzv. set-top-box) nebo TV s integrovaným DVB-T přijímačem (LCD), ubytovací zařízení neposkytuje svým hostům žádné televizní ani rádiové přijímače, jakožto ani zvukové či obrazové produkce, pouze umožňuje svým hostům instalaci vlastních přijímačů pouze pro jejich vlastní potřebu. V případě vlastní TV či rádiového přijímače host prohlašuje, že má řádně uhrazené poplatky za rádiové a televizní vysílaní)
 18. Je zakázáno sušit vyprané prádlo na pokojích a společných prostorách, s výjimkou míst, k tomuto účelu určených. Taktéž je zakázáno sušit vyprané prádlo z oken ubytovny.
 19. Do prostor ubytovacího zařízení je zakázáno vodit a vnášet zvířata, vnášet hořlaviny, chemikálie včetně omamných látek a výbušniny včetně zábavní pyrotechniky, zbraně
  a podobné životu nebezpečné předměty.
 20. Ubytovaný host není oprávněn umožnit přenocování osobám, které nejsou řádně k ubytování přihlášeny a nemají uhrazený poplatek za ubytování. V případě, že ubytovaný host toto ustanovení nedodrží, je povinen uhradit v hotovosti smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé porušení tohoto zákazu, případně je toto porušení důvodem k okamžitému zrušení nájemního vztahu bez možnosti vrácení předem zaplaceného poplatku za ubytování.
 21. Návštěvy cizích osob (osob, které nejsou na ubytovně ubytovány) jsou v prostorách ubytovny povoleny denně od 8.00 do 20.00 hod. po předložení průkazu totožnosti na recepci
  a návštěvě ubytovanému bude účtována částka za návštěvu ve výši 100,- Kč.
 22. Ubytovaný má nárok na výměnu ložního prádla 1x za 3 týdny. Čisté ložní prádlo obdrží ubytovaný výměnou za špinavé ve skladu prádla a v termínech uvedených na recepci. Za mimořádné znečištění ložního prádla bude účtován poplatek ve výši 100 Kč.
 23. Porušení tohoto ubytovacího řádu může být řešeno pokutou ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé porušení tohoto ubytovacího řádu, nebo okamžitým vypovězením ubytování ze strany ubytovatele bez nároku na vrácení poplatku za ubytování.
 24. Každou zjištěnou závadu na pokoji či v prostorách ubytovny je třeba ihned ohlásit, aby mohlo dojít k co nejrychlejšímu odstranění závady.
 25. Vlastník, nebo provozovatel objektu si vyhrazuje právo podmínky pro ubytování a provoz ubytovny kdykoliv měnit či doplnit a stávající nájemníky o tomto kroku vhodným způsobem informovat.

 

Ubytovací a organizační řad je platný od 1.12.2019

Provozovatel: Snemado s.r.o. (v zastoupení: Ing. Jan Doležal, Ing. Josef Doležal)