Ubytovna Kavák

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO HOSTY NA UBYTOVNĚ KAVÁK

1          ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1         Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ze dne 27. dubna 2016 (dále jen: „GDPR”) pro ubytovnu Kavák je Snemado s.r.o., IČO: 08437670, DIČ: CZ08437670, se sídlem Spojovací 529, 533 52 Srch, zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 44385. 1.2         Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 1.3         Kontaktní email správce: snemado@gmail.com

2          PRÁVNÍ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1         Zákonným důvodem pro zpracování Vašich osobních údajů je:
 • Plnění povinností ze smlouvy o ubytování uzavřené mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • plnění povinností uložených správci zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů, v případě ubytování cizinců,
 • eventuálně plnění povinností uložených správci zákonem zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v případě ubytování tuzemských hostů, jejichž ubytování podléhá místnímu poplatku (např. lázeňský, rekreační, z ubytovací kapacity).
2.2         Účelem zpracování Vašich osobních údajů je:
 • Vyřízení Vaší poptávky ubytování a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem (tj. ze smlouvy o ubytování); při objednávce ubytování jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt, počet ubytovaných osob, počátek a konec ubytování), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • v případě splnění podmínek dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů (jméno a příjmení, den, měsíc a rok narození, státní občanství, číslo cestovního dokladu, počátek a konec ubytování) nebo zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (jméno a příjmení, adresa místa trvalého pobytu, datum narození, datum zahájení a ukončení pobytu) je správci uložena povinnost evidovat tyto Vaše osobní údaje a s těmito nakládat v mezích stanovených těmito právními předpisy. V případě neposkytnutí těchto údajů Vám nemůže být poskytnuta ubytovací služba.

3          DOBA UCHOVÁNÍ

3.1         Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu uloženou mu obecně závaznými právními předpisy.
3.2         Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

4          PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1         Příjemci osobních údajů jsou objednatelé ubytování a dále osoby podílející se na poskytnutí služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, příslušné správní orgány a účetní. 4.2         Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

5          VAŠE PRÁVA

5.1         Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
5.2        Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních  údajů.

6          ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1         Správce je oprávněn tyto pravidelně aktualizovat. Aktuální informace jsou dostupné na webových stránkách správce: www.kavak.cz Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.12.2019 Ing. Josef Doležal, jednatel Ing. Jan Doležal, jednatel